Barion Pixel

Telefonszám:
+ 36 70 701 0186

Vásárlási információk
(Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF )

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Bengu Klíma, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A vállalkozó neve: Márki Endre
A szolgáltató székhelye: 6762, Sándorfalva Munkács utca 28..
A szolgáltató elérhetősége, elektronikus levelezési címe: mendre84@gmail.com
Weboldal: https://benguklima.hu
Adószáma: 68959818-1-26
Telefonszáma: +36-70-701- 0186
A szerződés nyelve: magyar.
Felügyeleti Szervek: Budapest Főváros II. ker.
Önkormányzat jegyzője T:212-5291
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1088 Bp, József Krt. 6., T:303-9075, 210- 4665
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1016 Bp, Krisztina krt. 99. T:214-1795M.

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
1. Üzemeltető a Webáruház működtetését az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló hatályos pontjaival együtt érvényes. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. Az ÁSZF hatálya, módosítása. A Szerződés időtartama alatt, illetve azt követően is az Üzemeltető és a Felhasználó együttműködésre köteles. Amennyiben a felek között valamilyen kérdés, vagy vita merülne fel és erre vonatkozóan a jelen Felhasználási Feltételek nem tartalmaz információt, úgy a jelen Felhasználási Feltételek szellemiségének és az Üzemeltető vélhető céljának, figyelembevételével kötelesek a vita, illetve a kérdés eldöntésére. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítsa.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
1.3. Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megrendelés során megadott személyes adatait Üzemeltető a megrendelések feldolgozása és teljesítése céljából kezelje. Üzemeltető kijelenti, hogy a Felhasználók adatait a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli. Az Ügyfél által a rendelési folyamat során megadott adatokat a Bengu Klíma kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja, kivéve, ha a regisztráció során vagy bármikor azt követően hozzájárulását adta, hogy részére elektronikus vagy postai úton marketing információt küldjünk. Adatait harmadik fél részére csak a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként közreműködő partnereinknek (pl. futárszolgálat) továbbítjuk. Partnereink az így kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. valamint a 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvénynek megfelelően járunk el. A Bengu Klíma a Vásárló kérésére a Bengu Klíma által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, illetve azokat a Vásárló kérésére módosítja. A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét elektronikus levélben a mendre84@gmail.com címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében kérjük és tároljuk. Az ön által megadott adatokat arra használjuk, hogy fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot. Vásárlóink adatait harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adjuk át (kivéve futárszolgálat). Üzemeltető az internetes áruházon keresztül kötött szerződések létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó által megadott adatokat, így különösen az azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímét. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben megfogalmazottak értelmében kötelező az ügyfél-átvilágítás a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen szerződéses kapcsolat létrejöttekor, illetve a 3,6 millió Ft összeghatárt elérő vagy meghaladó készpénzes ügyletekben kötelező az adatrögzítés. Megértésüket köszönjük.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS
Jelen Felhasználási Feltételek nem utal magatartási kódexre. A felek között létrejövő jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdést a hatályos magyar jogszabályok alkalmazásával kell eldönteni. Üzemeltető és Felhasználó mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. A Felek az esetleges jogvitájuk esetére kikötik a magyar bíróságok joghatóságát.

TÁRHELY ADATAI
CWeb Hosting Kft.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-405273
Adószám: 32069473-1-42.
Közösségi adószám: HU32069473
Székhelye és postacíme: 1173 Budapest, Borsó utca 12-32
Nyilvántartási száma: Cg.01-09-405273
Email címe: info@cweb.hu

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK KÖRE
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. Az Üzemeltető, illetve az Üzemeltető megbízottja a termék kiszállításakor adja át a kiállított számla eredeti példányát a Vevő részére, illetve egyes esetekben az Üzemeltető a számla eredeti példányát a Felhasználó levelezési címére küldi meg.

ÁRAK
A Szolgáltató fenntartja az internetes áruházban feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a honlapon való megjelenéssel lép hatályba. Szolgáltató garantálja, hogy a Felhasználó által leadott megrendelést követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra vonatkozóan. Ilyen esetekben az Szolgáltató nem köteles a terméket a feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a valós áron történő szállítást, amelynek ismeretében Felhasználó, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a valós áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény, illetve kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

A RENDELÉS MENETE
Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. A megrendelés csak akkor érvényes, ha azt e-mailen visszaigazoltuk. A megrendeléskor küldött automatikus e- mail nem számít visszaigazolásnak, azzal csak azt tudatjuk, hogy megrendelése bekerült a rendszerünkbe. (Amennyiben a megrendelés leadása után nem kap egy automatikus visszaigazolást a rendelésről, úgy kérjük ismételje meg, vagy lépjen kapcsolatba velünk!) A visszaigazolás munkanapokon 24 órán belül történik e-mailben. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A megrendelések feldolgozása és teljesítés A megrendelések feldolgozása hétköznaponként 10 és 18 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 14 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

AZ ÁRU KISZÁLLÍTÁSA, KISZÁLLÍTÁSI DÍJAK, AZ ÁRU ÁTVÉTELE
Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár/postai alkalmazott előtt megvizsgálni, és a termékeken észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a terméket nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, az esetek többségében 8-17 óra közötti időszakban 1. Futárral Előre egyeztetett időpontban munkanapokon 10 és 18 óra között az Ön által megadott időpontban. Kizárólag a Magyarország területén belül tudunk teljesíteni megrendeléseket. A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Minden feltüntetett ár magyar forintban értendő. A Felhasználó a termék kiszállítási költségét is tartalmazó összeget készpénzben az áru átvételekor köteles kifizetni. Felhasználó köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a teljes vételárat a futárnak/postásnak kifizetni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

FIZETÉSI MÓDOK
A megrendelt és kiszállított áru ellenértékét háromféle módon egyenlítheti ki:
1. Banki átutalással az áru kiszállítása előtt. Ebben az esetben a kiszállítás csak a pénz beérkezte után lehetséges.
2. Bankkártyával online az áru kiszállítása előtt. Ebben az esetben a kiszállítás csak a pénz beérkezte után lehetséges.

A „Bankkártyás fizetés Barionnal” fizetési mód választása esetén, ha Vevő átnézte a rendelését, és mindent megfelelőnek talált, akkor a „Fizetés Barionnal” gombra szükséges kattintania.

Barion (bankkártyás fizetés):
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
Adószám: 25353192-2-43
Közösségi adószám: HU25353192
A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, Vevőnek elég megadnia a bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy e-mail címet, amire a tranzakcióról szóló számlát küldjük.

ELÁLLÁSI JOG
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:
Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítsa. Az Üzemeltető, illetve az Üzemeltető megbízottja a termék kiszállításakor adja át a kiállított számla eredeti példányát a Vevő részére, illetve egyes esetekben az Üzemeltető a számla eredeti példányát a Felhasználó levelezési címére küldi meg. A Szerződés időtartama alatt, illetve azt követően is az Üzemeltető és a Felhasználó együttműködésre köteles. Amennyiben a felek között valamilyen kérdés, vagy vita merülne fel és erre vonatkozóan a jelen Felhasználási Feltételek nem tartalmaz információt, úgy a jelen Felhasználási Feltételek szellemiségének és az Üzemeltető vélhető céljának, figyelembevételével kötelesek a vita, illetve a kérdés eldöntésére. Üzemeltető az internetes áruházon keresztül kötött szerződések létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó által megadott adatokat, így különösen az azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímét. A felek között létrejövő jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdést a hatályos magyar jogszabályok alkalmazásával kell eldönteni. Üzemeltető és Felhasználó mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. A Felek az esetleges jogvitájuk esetére kikötik a magyar bíróságok joghatóságát. A számlát minden esetben egy harmadik fél állítja ki.

ELÉRHETŐSÉGEK
Bengu Klíma
Márki Endre ev.
6762 Sándorfalva, Munkács u. 28.
Tel: +3670-701-0186
mendre84@gmail.com